ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನೈತಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರಬೇಕು

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಎಸ್ ಎಲ್ ಬೈರಪ್ಪನವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುತ್ತಾ, “ಲಿಖಿತ ಸಂವಿಧಾನವೇ ಇಲ್ಲದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಲಿಖಿತ ಹಾಗೂ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರ ಸಂವಿಧಾನ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ?” ಎಂದು ಖಾರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಹೌದು ಅವರ ಮಾತು ನಿಜ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥ. ಅದಕ್ಕನುಸರವಾಗಿಯೇ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆನ್ನುವ ಕಾಮನ್‌ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ತಾವು ಸಂವಿಧಾನ ರಕ್ಷಕರೆಂದು ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಾಷಣ ಬಿಗಿಯುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮಿಂದಲೇ ಸಂವಿಧಾನ ಉಳಿದಿದೆ, ನಾವು ಸಂವಿಧಾನ ಉಳಿಸುವವರು, ಅವರು ಬಿಳಿಸುವವರೆಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾ, ಹೊಲಸು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನೇ ಗುರಾಣಿಯಂತೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.  ಮೊದಲು ನೈತಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಂಬುದು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರಜೆಗಳಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅದಿಲ್ಲದೇ ಯಾವ ಸಂವಿಧಾನವಿದ್ದು ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಅವಿವೇಕಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಕೆಲ ಸಂಘಟನೆಗಳ ವರ್ತನೆಗಳೇ ನಿದರ್ಶನ.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s